Bokslut och årsredovisning

Pålitlig ekonomisk rapportering är avgörande för att kunna följa verksamhetens resultat och ställning. Vi hjälper er att upprätta kompletta period- och årsbokslut enligt god redovisningssed

Viktigt att hålla sig uppdaterad

Att sköta administrationen är ofta tidskrävande och kan ibland medföra behov av extra resurser. Dessutom krävs både tid och kraft för att hålla sig uppdaterad med aktuell lagstiftning och nya regler inom redovisnings- och skatteområdet. Vi ser till att bokslutet är ändamålsenligt dokumenterat, komplett upprättat enligt god redovisningssed och levererat i god tid.

Årsredovisning

Förändringar inom företaget och ändrade redovisningsnormer kan medföra behov av stöd vid upprättandet av årsredovisningen. Vi säkerställer att handlingarna är upprättad enligt årsredovisningslagen, att den följer etablerad normgivning och är anpassad efter den bransch ni är verksam i.

Standardiserade boksluts- och årsredovisningstjänster

I tjänsten lönehantering ingår följande delmoment för att slutprodukten ska uppfylla gällande lagar och förordningar.  

  • Biträde vid upprättande av förslag till bokslut
  • Genomgång tillsammans med er för diskussion och samråd kring eventuella frågeställningar
  • Biträde vid upprättande av eventuella tilläggsupplysningar eller framtagande av specifik information till bokslutet
  • Upprättande av rapportering inklusive enklare nyckeltalsanalys och/eller annan ekonomisk uppföljning utefter era önskemål
  • Vid behov biträde vid upprättande av kontrollbalansräkning


Konsultationer

Vi hjälper er gärna med närliggande konsultationer på området. Ni betalar bara för den tid och de tjänster ni verkligen behöver. 

  • Koncernredovisning
  • Årsredovisning för koncern
  • Kassaflödesanalys
  • Kontrollbalansräkning
  • Redovisning av fusioner & emissioner