Tjänster inom redovisning

Lång erfarenhet omsatt i väl inarbetade metoder gör våra tjänster smarta och kostnadseffektiva

Bokföring, moms och arbetsgivardeklaration samt periodbokslut

God kontroll över företagets finansiella situation är grunden till en effektiv styrning av verksamheten. Vi arbetar i system där ni alltid har tillgång till aktuell information och intuitiva analysverktyg.

Populär

Löner & administration

Löneadministration och lönesystem blir alltmer komplicerade och det krävs mycket av både tid och resurser för att hålla sig uppdaterad på aktuella lagar och regler inom området.

Interim för avlastning

Säkerställ kontinuitet vid ledighet genom att anlita en av våra interimskonsulter med relevant utbildning och erfarenhet.

Bokslut, årsredovisning och inkomstdeklaration

Pålitlig ekonomisk rapportering är avgörande för att kunna följa verksamhetens resultat och ställning. Vi hjälper er att upprätta kompletta period- och årsbokslut enligt god redovisningssed.

Ekonomisk rådgivning

Vi strävar efter att göra väl avvägda bedömningar, ge förtroliga råd och rekommendationer och visa på ett gott omdöme för att bidra till utveckling av just er verksamhet 

Koncernredovisning

Få en samlad överblick över alla bolag i en grupp av företag genom att upprätta en koncernredovisning. Vi hjälper till med både moderbolaget & dotterbolaget med koncernredovisning.

Våra populära redovisningstjänster

Vi har satt ihop några av de tjänster som har hög efterfrågan som vi erbjuder i två grundläggande paket. Varje uppdrag är unikt och måste anpassas efter rådande förutsättningar och önskemål. Läs mer här bredvid.

För det mindre företaget

För dig med det mindre företaget är det oftast tillräckligt att registrera alla affärshändelser en gång per månad för att hålla bokföringen à jour och tillgodose rapporteringskrav från myndigheter.

För dig som vill fokusera på affärsverksamheten

För dig som vill fokusera på affärsverksamheten hjälper vi till med hela flödet i redovisningen. Din uppgift blir att fakturera dina kunder och attestera underlag för utbetalning.*

Hur vi som redovisningsbyrå arbetar

Uppdragsteam

Ni som uppdragsgivare får alltid en utsedd ansvarig konsult. Vi planerar och fördelar sedan arbetet inom uppdragsteamet för att involvera konsulter med relevanta kunskaper och erfarenheter från aktuella tjänsteområden. Ansvarig konsult kvalitetssäkrar rapportering från vår sida och finns alltid tillgänglig för frågor och andra konsultationer.

Leveransmodell

I grunden gäller samma övergripande princip för alla våra tjänster. Ni som uppdragsgivare ansvarar för att underlag lämnas för inläsning. Inlästa underlag attesteras digital av er som uppdragsgivare. Vi bearbetar sedan all data enligt uppdragsbeskrivning innan vi utför en kvalitetskontroll och rapporterar till er som uppdragsgivare.

Detaljerade instruktioner och rutiner arbetar vi gemensamt fram och sammanfattar i en uppdragsbeskrivning. Av denna framgår också ansvarsfördelning vilka arbetsmoment som ska ingå i bearbetningen av data. Uppdragsbeskrivning anpassas utifrån önskemål och förutsättningar i varje enskilt fall.

Kvalitetssäkring

Alla auktoriserade redovisningskonsulter på First Ledger är medlemmar i FAR. Vi tillämpar därför FARs Allmänna villkor om rådgivning och andra tjänster. I alla våra redovisningstjänster följer vi också svensk standard för redovisningstjänster (Reko) och god redovisningssed i Sverige.

Det innebär bland annat att vi har interna riktlinjer, rutiner och system för kvalitetssäkring. Dessutom arbetar vi uteslutande i digitala verktyg från marknadsledande aktörer.

Nätverk

I egenskap av redovisningskonsulter och rådgivare har vi en gedigen kunskapsbank inom närliggande områden. I kombination med ett inarbetat nätverk av revisorer, advokater ochspecialister inom skatterätt kan vi vara behjälpliga vid många situationer ni som företagare kan ställas inför.

Prismodell

Vi gillar när man vet vad saker och ting kostar. Vi offererar därför i största möjliga uträckning fasta arvoden. Samtliga priser är angivna exklusive moms.

Fasta arvoden

 • Bokföring, moms- & arbetsgivardeklaration samt periodbokslut

  Grunden i vår prissättning utgår från antalet transaktioner under en normal 12-månaders period. Det fasta arvodet beräknas individuellt utifrån information i befintlig redovisning och innefattar samtliga arbetsmoment enligt anpassade uppdragsbeskrivningar i varje enskilt fall. Våra lösningar utgår från ekonomisystem som är skalbara. Ni betalar bara licenser för de moduler ni behöver.

 • Löner

  Från 200 kr per lön och månad

 • Bokslut & Årsredovisning

  Från 10 000 kr för bolag som tillämpar BFNAR 2010:16 (K2)

 • Inkomstdeklaration

  4 000 kr per handling

 • Rådgivning

  Enligt offert

I de situationer det inte är möjligt att beräkna ett fast arvode tillämpar vi följande prislista:

Timpriser

 • Bokföring, moms- & arbetsgivardeklaration samt periodbokslut

  700 kr/timmen

 • Lön

  950 kr/timmen

 • Bokslut & Årsredovisning

  950 kr/timmen

 • Rådgivning & närliggande konsultationer (senior auktoriserad redovisningskonsult)

  2 500 kr/timmen

 • Rådgivning & närliggande konsultationer (auktoriserad redovisningskonsult)

  1 500 kr/timmen

Begär offert

Bokföring, moms, deklaration, periodbokslut
Löner
Interim
Bokslut, årsredovisning, inkomstdeklaration
Rådgivning
Koncernredovisning