För dig som vill fokusera på affärsverksamheten

För dig som vill fokusera på affärsverksamheten hjälper vi till med hela flödet i redovisningen. Din uppgift blir att fakturera dina kunder och attestera underlag för utbetalning.

Digital hantering för effektiv bearbetning

Vi arbetar uteslutande digitalt med våra kunder. Digital hantering av underlag är en förutsättning för effektiv bearbetning av data. För dig innebär det att vi anpassar följande flöden så att de passar din situation och verksamhet.

Leverantörsfakturor

Inläsning

För leverantörsfakturor inför vi ett flöde där dessa tas emot direkt i ekonomisystemet som e-faktura (EDI-format) eller bilaga i e-post. Du sätter upp en e-postadress
kopplad till bolagets domän som sedermera kommuniceras ut till bolagets leverantörer som faktureringsadress, exempelvis invoice@domän.se. Denna e-postadress pekas sedan om till ekonomisystemets inläsningscentral i samband med att tjänsten aktiveras. Från det att vi aktiverar flödet kommer dina leverantörer erbjudas möjlighet att skicka e-fakturor till bolaget.

Attest

Alla inlästa leverantörsfakturor konteras och klassificeras av oss skickas sedan för digital attest till den av er utsedda attestant. Det kan vara en utsedd person eller flera om exempelvis du vill godkänna alla över ett fördefinierat belopp. Utsedd behörig person attesterar sedan leverantörsfakturan och godkänner därmed konteringen och klassificering. Attest utförs i ekonomisystemet genom appen eller på webben.

Utbetalning

Attesterade leverantörsfakturor bokförs och fil med betalningsinformation laddas därefter upp till banken. Ni godkänner därefter fil på internetbanken och verkställer därmed utbetalning av bokförda leverantörsfakturor. Information om utbetalning rapporteras från banken direkt in i ekonomisystemet så att utbetalningar kan bokföras.

Kvitton & reseräkning

Kvitton fotas med app Kvitto & Resa knuten till ekonomisystemet. I samband med att kvittot fotas lämnas fullständig information om affärshändelsen. Ni bestämmer om ersättning till en medarbetare som gjort ett privat utlägg ska betalas ut i samband med lön.

Löner

Ni förser oss med underlag till månadens löner. Formen för denna informationsöverföring kan variera
beroende på antal anställda och anställningsform. Vi kan ordna så att själva registrerar avvikelser i ett kalendarium eller att ni lämnar tidrapport över arbetade timmar i ett digitalt system integrerat med lönesystemet.

Efter vi har förberett månadens löner attesterar ni löneberedningen digitalt i lönesystemet innan lönebesked lämnas till era anställda. Lönebesked lämnas GDPR-säkert och digitalt genom app knuten till lönesystemet. Era medarbetare kan sedan logga in tryggt med BankID och ta del av sitt lönebesked.

Vi ser sedan till att arbetsgivardeklaration lämnas till Skatteverket. Nya medarbetare och eventuella ändringar av registerdata utförs av oss baserade på information vi erhåller från er.

Kundfakturor

Fakturor till kunder upprättas av er direkt i ekonomisystemet. Ni ser även till att dessa skickas iväg. Ni kan välja mellan flera olika alternativ för utskick såsom brev, e-post eller e-faktura. Ni kan också välja att anlita fakturaservice om ni vill ha hjälp med påminnelsehantering.

Månadsbokslut

I anslutning till månadsbokslut:

 • Bokför vi kvitton, leverantörsfakturor, kundfakturor, in- och utbetalningar, skattekonto och övriga affärshändelser,
 • Utför periodiseringar, avstämningar och kontroller,
 • Skickar månadsrapport.

Generella åtgärder

 1. Tolkning
  Informationen på inlästa leverantörsfakturor och kvitton inrapporterade genom mobilappen avläses maskinellt. Reseräkningar och annan tilläggsinformation i anslutning till inköp registreras i mobilapp.
 2. Koppling till bank
  Genom en integration mellan ekonomisystem och er bank matchar vi utbetalningar mot leverantörsfaktura och bokför affärshändelsen.
 3. Andra integrationer
  Vi ser över möjligheten att aktivera integrationer med eventuella sidoordnade system med bokföringssystemet. Vanliga integrationer kan exempelvis vara kassaregister, orderhanteringssystem eller system för tidregistrering.
 4. Deklarationsombud
  Ni utser behöriga konsulter hos oss som deklarationsombud för att vi på ett smidigt sätt ska ha möjlighet att lämna in återkommande skattedeklarationer.

Arvode

Arvodet i exemplet avser ett aktiebolag med en 5 månadslöner, 20 kundfakturor/mån, 50 leverantörsfakturor/mån, 20 kvitton/mån och momsredovisning månadsvis.

Begär offert

*Bokslut, årsredovisning och deklaration tillkommer. Licensavgifter faktureras separat. Mervärdesskatt tillkommer. Övriga villkor och förutsättningar framgår av uppdragsavtal