Bokslut, årsredovisning och inkomstdeklaration i Stockholm

Pålitlig ekonomisk rapportering är avgörande för att kunna följa verksamhetens resultat och ställning. Vi hjälper er att upprätta kompletta period- och årsbokslut i Stockholm enligt god redovisningssed.

Bokslut

Att sköta administrationen är ofta tidskrävande och kan ibland medföra behov av extra resurser. Dessutom krävs både tid och kraft för att hålla sig uppdaterad med aktuell lagstiftning och nya regler inom redovisnings- och skatteområdet. Vi ser till att bokslutet är ändamålsenligt dokumenterat, komplett upprättat enligt god redovisningssed och levererat i god tid.

Årsredovisning

Förändringar inom företaget och ändrade redovisningsnormer kan medföra behov av stöd vid upprättandet av årsredovisningen. Vi säkerställer att handlingarna är upprättad enligt årsredovisningslagen, att den följer etablerad normgivning och är anpassad efter den bransch ni är verksam i.

Inkomstdeklaration

Uppgifter lämnade i inkomstdeklaration bygger i grunden på redovisningen. Biträde med inkomstdeklaration förutsätter därför att ett komplett årsbokslut finns tillgängligt.

Vanliga frågor och svar

Er verksamhet i fokus

För att kunna ge dig de bästa råden behöver vi lära känna er och er verksamhet. Ju mer vi vet, desto bättre kan vi skräddarsy rådgivningen.

Vi erbjuder även koncernredovisning och hjälp med bokföring.

Begär offert