Koncernredovisning för dig i Stockholm

Få en samlad överblick över alla bolag i en grupp av företag genom att upprätta en koncernredovisning.

Koncernredovisning för att samla resultat & ställning

En koncernredovisning handlar i grunden om att summera balans- och resultaträkning i alla bolag inom en koncern och samtidigt säkerställa att inga intäkter, kostnader, tillgångar eller skulder dubbelräknas. Det är obligatoriskt för större företag att upprätta en koncernredovisning. För mindre koncerner med många företag kan en koncernredovisning vara ett bra verktyg för att få en överblick av alla bolags samlade resultat och ställning.

Intresserad av flera tjänster hos oss? Vi hjälper er gärna med er ekonomisk rådgivning, bokföring, bokslut och allt som är relaterat till ert företags ekonomi!

Så arbetar vi med koncernredovisning

Förvärvsanalys

Vid varje tillfälle ett moderbolag förvärvar andelar i ett dotterbolag upprättas en förvärvsanalys. Syftet med denna är främst att fördela köpeskillingen på förvärvade tillgångar i dotterbolaget respektive fastställa goodwill.

Elimineringar och justeringar

Koncerninterna transaktioner och eventuella interna vinster i lager och liknande transaktioner behöver elimineras för att dessa inte ska dubbelräknas. Efter alla elimineringar och justeringar ska endast transaktioner med extern part vara kvar.

Kassaflödesanalys

Till skillnad från hur en kassaflödesanalys för en juridisk person upprättas innefattar en kassaflödesanalys för koncernen en redogörelse över hur olika transaktioner som skett under året påverkar koncernens kassaflöde.

Årsredovisning

En årsredovisning för en koncern omfattar både årsredovisning för moderbolaget och koncernen som helhet. Eventuella utländska bolag räknar om till kronor.

Det vanligaste upplägget är att vi stöttar mindre ekonomiavdelningar med koncernredovisningens
alla delar utifrån ett komplett bokslut

Begär offert